ร้านอาหารในอเมริกามีจำนวนมาก

ร้านอาหารในอเมริกามีจำนวนมาก

ร้านอาหารในอเมริกามีจำนวนมาก ในปัจจุบันแม้ว่าจะมีร้านอาหารไทยมากกว่า 4,200 ร้านในสหรัฐอเมริกา แต่ธุรกิจมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดีและดึงดูดความสนใจของนักลงทุน เนื่องจากประชากรในสหรัฐอเมริกาสูงถึง 300 ล้านคน

และมีกำลังซื้อสูงจากรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร 35,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี นอกจากนี้อาหารไทยยังเป็นที่นิยมของชาวอเมริกันและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ธุรกิจร้านอาหารไทยมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกา

ผู้ประกอบการต้องได้รับการประกัน รวมถึงการประกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับร้านอาหารรวมถึงการประกันอุบัติเหตุลูกค้าเนื่องจากกฎหมายของสหรัฐอเมริกาค่อนข้างเข้มงวดซึ่งหากลูกค้ามีอุบัติเหตุในร้านอาหารหรือเจ็บป่วยเนื่องจากอาหารที่คุณกินลูกค้าสามารถฟ้องผู้ประกอบการเพื่อความเสียหาย เบี้ยประกันอยู่ที่ประมาณ  3,000 อลลาร์สหรัฐต่อปี

สหรัฐอเมริกาให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อกฎระเบียบด้านสุขอนามัย ทุก 3-6 เดือนเจ้าหน้าที่สุขภาพตรวจสุขภาพและความสะอาดของร้านอาหารโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตรวจสอบครอบคลุมความสะอาดของสถานที่ อุณหภูมิของตู้สำหรับเนื้อสดผักสดรวมถึงอุณหภูมิในเครื่องล้างจาน

ร้านอาหารในอเมริกามีจำนวนมาก

There are many restaurants in America.

There are many restaurants in America today, though there are more than 4,200 Thai restaurants in the United States. But the business tends to grow well and attract investors’ attention Due to the 300 million population in the United States

And has a high purchasing power from the average per capita income of US $ 35,000 per year In addition, Thai food is popular with Americans and foreigners living in the United States. Resulting in the Thai restaurant business to have continuous growth opportunities Interesting information about running a Thai restaurant in the United States of America.

Operators must be insured Including accident insurance that may occur with restaurants, as well as customer accident insurance because the laws of the United States are quite strict. If customers have an accident in a restaurant or get sick because of the food you eat Damaged The insurance premium is approximately USD 3,000 per year.

The United States attaches great importance to hygiene regulations every 3-6 months. Health officials check the health and cleanliness of restaurants without having to give advance notice. The inspection covers the cleanliness of the place. The temperature of the cabinet for fresh meat, fresh vegetables, including the temperature in the dishwasher

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่