ปัจจัยทางสังคมของการกินดี

ปัจจัยทางสังคมของการกินดี

การโฆษณาในยุคของการสื่อสารตอนนี้ไกลออกไปสื่อ ปัจจัยทางสังคมของการกินดี มีผลกระทบอย่างมากต่อการเลือกอาหารของผู้คน เช่นการบริโภคอาหารจานด่วนซึ่งแสดงถึงค่านิยมแบบตะวันตกสมัยใหม่ ฯลฯ ค่านิยมในการบริโภคอาหารบางครั้ง

เช่นผู้ที่มีการศึกษาหรือความรู้ทางด้านโภชนาการที่จะทำให้เกิดความสนใจและอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการปลูกฝังความรู้อย่างถูกต้องตั้งแต่วัยเด็กอาจทำให้ติดนิสัยการกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นต้น

เศรษฐกิจ

ในอดีตมนุษย์ร่วมมือกันล่าสัตว์และหาอาหาร และที่อยู่อาศัยจะถูกเคลื่อนย้ายไปตามแหล่งอาหารประเภทของอาหารที่บริโภคขึ้นอยู่กับสิ่งที่ค้นหาและแบ่งปัน ต่อมาเมื่อเขากลายเป็นที่รู้จักในฐานะที่อยู่อาศัยและการเกษตรได้รับการปลูกฝังและยกระดับส่งผลให้ประเภทอาหารและปริมาณการบริโภคมากขึ้นสังคมเกษตรเปลี่ยนไปมีการแลกเปลี่ยนการค้า

ไม่ต้องไปล่าสัตว์หรือหาอาหารปล่อยให้มนุษย์มีเวลาทำกิจกรรมหรือประกอบอาชีพอื่น ๆ นอกเหนือจากการเป็นผู้ผลิตอาหารเท่านั้นที่ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่าง ๆ เช่นศิลปะศาสนากฎหมายการค้าวิทยาศาสตร์และเมื่อมนุษย์สามารถ ในการทำงานที่แตกต่างกันเช่นเกษตรกรจิตรกรทนายความพ่อค้านักการศึกษานักการเมือง ฯลฯ

ทำให้เกิดความแตกต่างทางเศรษฐกิจและเศรษฐกิจในสังคมซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยทั่วไปพบว่าเมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้น แนวโน้มที่จะบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์มากขึ้นน้ำตาลและไขมัน ในขณะที่บริโภคข้าวขัดมันน้อยเช่นคนในเมืองใหญ่ชอบกินข้าวขัดมากกว่าข้าวซ้อมมือหรือข้าวกล้อง

ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคบางชนิดเช่นโรคอ้วนโคเลสเตอรอลสูงเลือดเบาหวานโรคมะเร็ง ทุกวันนี้การรณรงค์กลับมาบริโภคข้าวกล้องแทนข้าวขาว เพราะมันมีประโยชน์ต่อสุขภาพการจัดหาคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่และใยอาหารการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารดังนั้นควรศึกษาความต้องการและสถานะทางเศรษฐกิจของกลุ่มเป้าหมาย

ปัจจัยทางสังคมของการกินดี

Social factors of eating well

Advertising in the age of communication is now far away to the media. Social factors of eating well Has a huge impact on people’s food choices Such as fast food consumption, which represents modern Western values, etc. Sometimes food consumption values

Such as those who have education or knowledge of nutrition that will cause interest and may cause changes in consumption behavior Especially if the knowledge is properly cultivated since childhood, it may lead to eating habits that are healthy for the body, etc.

economy

In the past, humans collaborated on hunting and searching for food. And the habitat will be moved along the food source, the type of food consumed depends on what is searched and shared. Later, when he became known as a place to live and agriculture was cultivated and upgraded, resulting in increased food types and consumption, agricultural societies changed trade.

No need to hunt or find food, leave humans to have time to do activities or pursue careers other than being the only food producer that causes prosperity in areas such as art, religion, law, trade, science and when humans can In different work such as farmers, painters, lawyers, merchants, educators, politicians, etc.

Cause economic and social differences which affect the behavior of consumers in general, found that when income increases The tendency to consume more meat and animal products, sugar and fat While consuming less polished rice. For example, people in big cities like to eat polished rice more than coarse rice or brown rice.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ร้านอาหารในอเมริกามีจำนวนมาก

ร้านอาหารในอเมริกามีจำนวนมาก

ร้านอาหารในอเมริกามีจำนวนมาก ในปัจจุบันแม้ว่าจะมีร้านอาหารไทยมากกว่า 4,200 ร้านในสหรัฐอเมริกา แต่ธุรกิจมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดีและดึงดูดความสนใจของนักลงทุน เนื่องจากประชากรในสหรัฐอเมริกาสูงถึง 300 ล้านคน

และมีกำลังซื้อสูงจากรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร 35,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี นอกจากนี้อาหารไทยยังเป็นที่นิยมของชาวอเมริกันและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ธุรกิจร้านอาหารไทยมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกา

ผู้ประกอบการต้องได้รับการประกัน รวมถึงการประกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับร้านอาหารรวมถึงการประกันอุบัติเหตุลูกค้าเนื่องจากกฎหมายของสหรัฐอเมริกาค่อนข้างเข้มงวดซึ่งหากลูกค้ามีอุบัติเหตุในร้านอาหารหรือเจ็บป่วยเนื่องจากอาหารที่คุณกินลูกค้าสามารถฟ้องผู้ประกอบการเพื่อความเสียหาย เบี้ยประกันอยู่ที่ประมาณ  3,000 อลลาร์สหรัฐต่อปี

สหรัฐอเมริกาให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อกฎระเบียบด้านสุขอนามัย ทุก 3-6 เดือนเจ้าหน้าที่สุขภาพตรวจสุขภาพและความสะอาดของร้านอาหารโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตรวจสอบครอบคลุมความสะอาดของสถานที่ อุณหภูมิของตู้สำหรับเนื้อสดผักสดรวมถึงอุณหภูมิในเครื่องล้างจาน

ร้านอาหารในอเมริกามีจำนวนมาก

There are many restaurants in America.

There are many restaurants in America today, though there are more than 4,200 Thai restaurants in the United States. But the business tends to grow well and attract investors’ attention Due to the 300 million population in the United States

And has a high purchasing power from the average per capita income of US $ 35,000 per year In addition, Thai food is popular with Americans and foreigners living in the United States. Resulting in the Thai restaurant business to have continuous growth opportunities Interesting information about running a Thai restaurant in the United States of America.

Operators must be insured Including accident insurance that may occur with restaurants, as well as customer accident insurance because the laws of the United States are quite strict. If customers have an accident in a restaurant or get sick because of the food you eat Damaged The insurance premium is approximately USD 3,000 per year.

The United States attaches great importance to hygiene regulations every 3-6 months. Health officials check the health and cleanliness of restaurants without having to give advance notice. The inspection covers the cleanliness of the place. The temperature of the cabinet for fresh meat, fresh vegetables, including the temperature in the dishwasher

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่