คุณภาพเนื้อสัตว์ในอเมริกาต่ำลง

คุณภาพเนื้อสัตว์ในอเมริกาต่ำลง

ด้วยเหตุนี้ ถึงแม้ คุณภาพเนื้อสัตว์ในอเมริกาจะต่ำลง คนอเมริกันก็ยังผ่านสครามมาได้โดยคงการบริโภคนือสัตวีในอัตราสูง อย่างน้อยก็เมื่อเทียบกับประชารนส่วนใหญ่ในยุโรปการปรับตัวรับมือสงครามโลกครั้งที่สอง แสดงให้เห็นว่เครือชายการขนส่งอหารรองยุโรปกับอริกพัฒนาแตกต่างกันอย่างไร เศรษฐกิจรองประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปได้รับความเสียหายจากสงครามสาหัส
กว่าสหรัฐอมริกาไม่รู้กี่เท่ สงครามทำให้อาหารหลายย่งขาดแคลน

หรือไม่ไต้เกือบทั่ทั้งกุโ ประารนกินอผลงพึงพาผลผลิตในท้องถิ่นและเรือกสวนไร่นของตัวเองมากขึ้นทั้งยังแลกเปลี่ยนผลผลิตกับเกษตรกรท้องถิ่นและถอมอาหารเอาวกินอภายในครอบครัวมากขึ้นในกรณีอดอยากสุดขีดก็มีบางคนต้องกินสัตว์เลี้ยงในบ้านเป็นอาหาร บ้างก็จับสัตที่พลัดหลงมากิน การปรับตัวทั้งหมดทำให้คุณภพอานารยุโรปแย่ลง แต่ไม่ได้ทำให้คนโรปปลี่ยนรสนิยมหันไปบริโภคอาหารที่กิน

และควรเอาปริมาณขว่แต่รัคุณภพร่วงหลังสงศาม โงงานในยุโปขณะนั้นไม่มีชื่ควมสมารที่จะผลิตอหาจำนวนมาก หากสงครามจะมีผลต่อนิสัยการกินรองคนยุโรปบ้าง ก็เห็นจะทำให้คนยุโรปปรับตัวหันไปหาวัตถุดิบท้องถิ่นมากขึ้ ขณะตียวกับที่สหรัฐอมริกาหันไปหาการชนส่งระะไกลฟังแล้วเหมือนชัดแย้งกันอง แต่พราะยุโรปเตือดร้อนหนักว่า อาหารยุโรปเลยรสราติดีกว่า

แม้ผลกระทบทางลบรองสงครามกับการหัมจำหน่ายสุราทั่วประเทศได้ผ่านพันไปแล้ว อาหารการกินองคนอริกันก็ยังไมมิโอกาสเติบโตและพัฒนาอย่างสรี หลายฐหลายคานที่ยังใช้กฎหมายทำมาจำหน่ายสุรศอมาอีกหลายสิบปี ฐ์ทำรัสพิ่งอนุญาดให้รำนอาหาร คุณภาพเนื้อสัตว์ในอเมริกาต่ำลง

คุณภาพเนื้อสัตว์ในอเมริกาต่ำลง

Meat quality in America is getting lower.

For this reason, even though the quality of meat in America is lower Americans still pass through the blue sky by maintaining a high rate of consumption of meat. At least compared to most citizens in Europe, the adaptation to handle World War II. Shows how the different European transport chains and the US developed differently. The secondary economy in most of Europe has been badly damaged by the war.
Than the United States does not know how many cool War made many food shortages.

Or not nearly all As a result, more local produce and plantations may be exchanged, with local farmers and more food being consumed within the family.In extreme cases of starvation, some people have Eat pets in the house for food Some seized the stragglers. All the adjustments have made the European anarchist worse. But it does not make the people of the ropes change to taste the food they eat

And the amount is lower, but the quality falls after the economy Job in Yupo at that time did not have the name to produce a lot of food. If the war will affect the eating habits of the European people Saw that the European people would turn to find more local ingredients While talking about the United States, America turned to a long-distance collision, which seemed to be contradictory. But Europe is hotter that European food, better taste

Although the second negative impact of the war on the sale of liquor throughout the country has passed. Argan food is not yet an opportunity to grow and develop like Saree. Many laws that have been used by law to distribute for many decades Made Ras Pung allowed to lower meat quality food in America

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปริมาณน้ำตาลและปริมาณจำนวนจำกัดของน้ำตาล

อย่างยิ่ง ปริมาณน้ําตาล มีปริมาณจำนวนจํากัดอย่างยิ่ง

ระหว่างสงคราม คนอเมริกันกินน้ําตาลกับเนื้อหมูน้อยลง แต่ปรมาณการบริโภคแคลอรี่ยังสูงเหมือนเดิม อันที่จริงการบริโภคเนื้อวัวเพิ่ม ขึ้นด้วยซ้ํา และทําสถิติสูงสุดในปี 1943 หลังจากปรับตัวรับมือความ ขาดแคลนครั้งใหม่แล้ว ดูเหมือนคุณภาพจะถูกกระทบรุนแรงกว่าปริมาณ การคงปริมาณการบริโภคเนื้อสัตว์ระดับสูงในช่วงสงครามกลายเป็นสัญลักษณ์แสดงฐานะ ทั้งคนอเมริกันเองก็มองว่าประเทศของตนเป็นดิน แดนที่ผู้คนไม่เคยอดอยากแม้ต้องผ่านความยากลําบากเพียงใด ทว่า การปรับตัวเพื่อคงสถานภาพดังกล่าวยิ่งผลักให้อเมริกาถลไปบนเส้นทาง การผลิต ปริมาณน้ําตาล อาหารที่เน้นปริมาณแต่คุณภาพที่ต่ํามากขึ้นทุกที่

สหรัฐอเมริกาต่างจากยุโรปตรงที่ฐานการผลิตอุตสาหกรรมและ เกษตรกรรมไม่โดนทําลาย ทั้งระยะทางระหว่างฟาร์มกับเมืองก็ไกลกว่า ยุโรปด้วย การผลิตอาหารกระป๋องแบบอุตสาหกรรมเป็นวิธีปรับตัวเข้า กับภาวะสงครามที่สําคัญอย่างหนึ่ง การส่งออกอาหารไปในประเทศและต่างประเทศ

ปริมาณน้ําตาล

Especially the amount of sugar There is a very  limited amount.

During the war Americans eat less sugar

 and pork. But the calorie intake is still high as before In fact, the consumption of beef increased again and reached the highest record in 1943 after adjusting to deal with New shortage Looks like quality is affected more severely than quantity. Maintaining a high level of meat consumption during the war became a symbol Americans also see their country as soil. The land where people have never starved, despite all the hardships, but the adjustment to maintain that status pushed America to pursue sugar production. Food that emphasizes quantity but quality is getting worse everywhere

The United States is different from Europe in that the industrial production base and Agriculture is not destroyed. The distance between the farm and the city is far greater than Europe, with the production of canned food in an industrial way as an adjustment. With an important state of war Food exports to the country and abroad

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การปันส่วนตลอดจนความขาดแคลนอาหารช่วงสงคราม

อาหารการกิน ประสบการณ์ก่อนหน้านั้น นี่เมการรับประทานยาความนิยมเพิ่มขึ้น ถ้าจะสืบค้นปูมหลังความเป็นมาของอาหาร ทศวรรษ 1950

และ 1960 ก็ต้องย้อนกลับไปดประสบการณ์ก่อน ในช่วงสงครามและยุคห้ามจําหน่ายสุราที่ธรรมเนียมการรับประ หารหรูมีระดับถูกทําลาย

การปันส่วนตลอดจนความขาดแคลนอาหารช่วงสงครามทําให้ ใช้วัตถุดิบคุณภาพและการประกอบอาหารอย่างพิถีพิถันกลายเป็นเรื่อง ไม่สลักสําคัญ ยกตัวอย่างเช่น

อาหารการกิน 60 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อวัวคุณภาพถูกกัน ไว้ใช้ในราชการสงคราม จึงมีคนหันมากินไก่ที่ผลิตตามโรงเลี้ยงมากขึ้น เรื่อยๆ เนื้อกระป๋องหรือสแปมได้รับความนิยมเป็นพิเศษ

ผลิตภัณฑ์ชนิด นี้สะท้อนแนวทางการรับมือสงครามตามแบบฉบับอเมริกันแท้ๆ แปม เก็บง่าย กินสะดวก มีไขมันสูง และหนักเกลือ ผักผลไม้ เคหายากเนื่อง จากแรงงาน ทรัพยากร และสิ่งอํานวยความสะดวกในการขนส่งถูกนําไป ใช้เพื่อการสงคราม กาแฟ เนย เนยแข็ง ไขมัน น้ํามัน

อาหารการกิน
อาหารการกิน

Diet. Previous experience Here, medication intake is increasing. If searching the history behind the food in the 1950s

And 1960 had to go back to experience first During the war and the era of banning the sale of spirits Divided into luxury, class, destroyed

Allocations and food shortages during the war caused Using quality raw materials and meticulous cooking becomes a matter. Not engraved For example

60 percent of quality beef being cheap For use in war service Therefore, more and more people turn to eating chicken produced in the house. Canned or spam meat is especially popular.

Product type This reflects the American way of dealing with war. Pampa is easy to store, easy to eat, high in fat and heavy salt, fruits and vegetables are difficult to find because labor, resources and transportation facilities are taken. Used for war, coffee, cheese, cheese, fat, oil.

Especially, the sugar quantity is extremely limited.
During the war Americans eat less sugar and pork.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่